nummer 2, april 2012, 29-04-2011, categorie: Kankeronderzoek

“De strijd tegen kanker is een gezamenlijke strijd” (wel gekoppeld aan nieuwsbrief)

Prof.dr. Kees Melief

Kees Melief

Prof. dr. Kees Melief ontving eind 2010 één van de drie KWOprijzen
van KWF Kankerbestrijding. De hoogleraar en stafl id van de afdeling Immunohematologie en Bloedtransfusie van het Leids Universitair  Medisch Centrum besteedt de prijs, ter waarde van twee miljoen euro, aan onderzoek naar het immuunsysteem als wapen in de strijd tegen kanker. Net als medeprijswinnaar Carl Figdor focust hij op dendritische cellen.

Melief ontwikkelde een vaccin dat dendritische cellen ertoeaanzet om het immuunsysteem te activeren in de strijd tegenhet humane papillomavirus HPV16. Dit virus is verantwoordelijkvoor meer dan 50% van de gevallen van baarmoederhalskankeren voor het overgrote deel van de gevallen vanhoofdhalskanker, anuskanker en vulvakanker. In het LUMCwerd al aangetoond dat het vaccin heel goed in staat is omeen sterke en brede afweerreactie van T-cellen op te wekken.De helft van alle patiënten met een voorstadium van vulvakankergenas dankzij de vaccinatie (zie kader). En het lijkterop dat een aantal patiënten met een uitbehandelde vormvan baarmoederhalskanker langer leefde.Melief onderzoekt nu welk effect dit vaccin heeft in combinatiemet chemotherapie. Sommige soorten van chemotherapielijken namelijk goed samen te gaan met immunotherapie.Experimenten bij proefdieren gaven indrukwekkenderesultaten. Nu gaat Melief de kliniek in: “We willen zien of decombinatie van therapieën bij vrouwen met een eindstadiumvan baarmoederhalskanker leidt tot een signifi cante verlengingvan het leven of zelfs genezing.” De eerste fase duurttwee jaar en over zes tot zeven jaar hoopt hij op een internationaleregistratie van het vaccin als geneesmiddel.

Urgentie
Onderzoek moet zo snel mogelijk ten bate komen van depatiënt, zegt Melief. Daarbij vindt hij twee serieuze obstakelsop zijn weg. Het ene is de mentaliteit van onderzoekers. “Wezijn gericht op publicaties, maar zouden ook oog voor marktkansenmoeten hebben”, zegt Melief. “Een vinding moet beschermd,ontwikkeld en vermarkt worden.” Het andere obstakelis de fi nanciering. “Het is jammer dat het KWF steedsonze belangrijkste fi nancierder moet zijn. De overheid zoueen veel hogere prioriteit moeten toekennen aan kankeronderzoek:30% van de mensen overlijdt eraan. Nederland hadaltijd een goede positie in het biomedisch onderzoek, maarwe verliezen terrein. Zowel bij fundamenteel onderzoekals bij de toepassing in nieuwe geneesmiddelen. Juist opde scheidslijn van publicatie en product liggen kansen. Wekunnen kleinschalige, innovatieve bedrijven stimuleren dezehoogwaardige, schone technologie verder te ontwikkelen.”Precies daarom richtte Melief, met instemming van hetLUMC, het bedrijf ISA op in 2004. Daar wordt het HPV-vaccingeproduceerd. “Vanwege onze octrooien waren marktpartijenbereid in ISA te investeren. Momenteel hebben wetwintig medewerkers en tal van vaccins in de pijplijn.”Melief is de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd, maargeen haar op zijn hoofd denkt eraan te stoppen. “Dat zouzonde zijn van mijn grote netwerk. De strijd tegen kanker iseen gezamenlijke strijd. Niemand kan in zijn eentje kankerde wereld uit helpen. Netwerken zijn goud waard.”?

Webdesign © 2012 Strik Design